Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Tomlinson

Tato široce používaná metoda uvažuje při výpočtu únosnosti neodvodněné smykové pevnosti a navíc předpokládá, že únosnost na plášti piloty je nezávislá na napětí od přitížení nadložím.

Únosnost na plášti piloty je dána vztahem:

kde:

ca, j

-

adhese v j-té vrstvě (smykové napětí mezi pláštěm piloty a okolní zeminou)

As, j

-

plocha pláště piloty v j-té vrstvě

αj

-

empirický součinitel adhese (zohledňující druh zeminy, typ piloty apod.) v j-té vrstvě

cu, j

-

totální soudržnost v j-té vrstvě (neodvodněná smyková pevnost)

Empirický součinitel adhese α program dopočítává, jeho hodnoty je však možné zadat i ručně v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

Únosnost paty piloty je dána vztahem:

kde:

qb

-

jednotková únosnost na patě

Ab

-

plocha paty piloty

cu

-

neodvodněná smyková pevnost

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.