0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 17.2). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0035 (čl. 8.2.10.1). Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 17.3.5.2.1, 17.3.5.2.4, ρmin z tabulky 17.3):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem MSd.

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 17.2.2):

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy x je menší než mezní poloha neutrální osy xmax, která se určí podle vztahu:

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu VRd1 (čl. 17.4.2.2 - Model I):

kde

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd2 (čl. 17.4.2.2):

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce (čl. 17.4.2.2):

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.