0

GEO5

Контекстная справка

Tree
Settings
Программа:
Язык

Schmertmann

Metoda Schmertmanna udává pro maximální napětí v patě piloty  pmax,pata následující vztah:

kde:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

qupr

-

upravený penetrační odpor

kde:

qc1, qc2

-

minimální hodnota středního penetračního odporu

V nesoudržných zeminách je uvažován vliv rekonsolidace (OCR).

Maximální tření na plášti piloty pmax,plášť je stanoveno podle vztahů:

  • pro nesoudržné zeminy

kde:

K

-

korelační součinitel tření na plášti

-

průměrná hodnota měrného lokálního tření na plášti fs v intervalu daném indexem u závorky

As

-

plocha pláště piloty v daném intervalu

d

-

průměr piloty

D

-

vetknutá délka piloty

  • pro soudržné zeminy

kde:

αs,i

-

redukční součinitel podle Tomlinsona v i-té vrstvě

-

průměrná hodnota měrného lokálního tření na plášti fs v i-té vrstvě

As

-

plocha pláště piloty v i-té vrstvě

Literatura:

Schmertmann J.H.: Guidelines for Cone Penetration Test, Performance and deign, U.S. Departments of Transportation, report No. FHWA-TS-78-209, Washington,D.C., 1978.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5.