Линк Вам отправлен на email.

К сожалению не удалось отправить линк на Ваш э-адрес. Просим проверить Вашу электронную почту.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Контекстная справка

GEO5

Tree
Settings
Продукция:
Программа:
Язык

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem MEd. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce (čl 3.1.7, čl. 6.1):

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha (x < xmax), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast  podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha (x > xmax), pak program vypočte plochy tlačené Asc a tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu (čl. 5.6.3(2)):

xmax = 0.45d

pro beton třídy C40/45 a nižší

xmax = 0.35d

pro beton třídy C45/50 a vyšší

Stupeň vyztužení je spočten a zkontrolován podle vztahů (čl. 9.3.1.1):

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ρmin, ρmax - tyto hodnoty lze také v programu zadat v závislosti na použité Národní příloze.

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení celého průřezu ρmax, pak program informuje, že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Скачайте бесплатную демо-версию GEO5 без ограничений в расчётах.